Seuran säännöt

Kesälukioseura ry

SÄÄNNÖT
Voimassa 23.5.2024 alkaen

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kesälukioseura ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää vapaaehtoista opiskelu- ja harrastustoimintaa sekä kehittää opiskelun ja opetuksen sisältöihin ja menetelmiin kohdistuvaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

  • järjestää ja koordinoi kesälukioita
  • järjestää lasten ja nuorten kulttuuri-identiteettiä tukevaa toimintaa
  • järjestää koulutuksia, tapahtumia ja kursseja

Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä ja muita tilaisuuksia.

3 § Jäsenet

Seuran varsinaisia, äänioikeutettuja jäseniä ovat seuran kokouksen hyväksymät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran toiminnan tarkoituksen ja jotka seuran varsinainen kokous vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta seuran hallitukselle jätetyn anomuksen perusteella hyväksyy.

Seuran kannatusjäseneksi ilman äänioikeutta voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka taloudellisesti tai muulla tavalla haluaa tukea seuran toimintaa.

Jäsen on vapaa jäsenyydestään, kun eroilmoitus jätetään kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitetaan seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä, mikäli tämä ei toimi seuran sääntöihin kirjattujen tarkoitusperiaatteiden mukaisesti tai aiheuttaa seuralle taloudellista vahinkoa. Erottamisesta ilmoitetaan aina kirjallisella seuran sääntömääräisen kokouksen päätöksellä.

Seuran hallitus voi kutsua kunniajäseniksi seuran toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4 § Seuran kokoukset

Ylintä päätäntävaltaa käyttävät seuran kokoukset. Varsinaisia kokouksia on yksi: seuran vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Seuran ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää tai mikäli hallitus muuten katsoo sen tarpeelliseksi.

Seuran kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenillä ja äänioikeus seuran varsinaisilla, jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Varsinaiset ja kannattavat yhteisöjäsenet valitsevat edustajikseen seuran kokouksiin yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.

Kutsu seuran kokouksiin on lähetettävä sähköpostitse ja ilmoittamalla siitä yhdistyksen verkkosivuilla seuran jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuran kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

5 § Vuosikokouksessa

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat
3) hyväksytään vuosikertomus edelliseltä vuodelta
4) vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, esitetään tilintarkastajan kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
6) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
7) hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
8) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja
9) valitaan hallituksen varsinaiset sekä varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
10) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten kokouksessa esittämät asiat.

6 § Seuran hallitus

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6–10 muuta varsinaista jäsentä ja 6–10 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

Hallitus ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Puheenjohtajan toimikausi on kolme (3) vuotta ja sama henkilö voidaan valita korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja sama henkilö voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Hallituksen jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on erovuorossa vuosittain puolet. Tarvittaessa erovuoroisuudet ratkaistaan arvalla.

Hallituksen tehtävänä on

1) ohjata ja valvoa seuran toimintaa
2) huolehtia seuran taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta
3) valmistella ja kutsua koolle seuran kokoukset
4) huolehtia seuran kokousten päätösten toimeenpanosta
5) esitellä jäsenhakemukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä
6) vahvistaa henkilöstön ohjesäännöt
7) ottaa seuralle tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa seuran ja sen toimiston toimintaa
2) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
3) edustaa seuraa hallituksen päätösten mukaisesti.

7 § Jäsenmaksu

Seuran jäsenet suorittavat vuosikokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksua ei peritä seuran kunniajäseniltä.

8 § Talous

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän seuran toimihenkilön kanssa.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos kokouskutsussa mainitun muutos- tai purkamisehdotuksen puolesta on annettu kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisten edustajien äänistä. Purkamisesta päättävässä kokouksessa on päätettävä myös jäljelle jäävän omaisuuden luovuttamisesta näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuja päämääriä edistävään toimintaan.