Seuran säännöt

Kesälukioseura ry

SÄÄNNÖT
Hyväksytty vuosikokouksessa 26.03.2009

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kesälukioseura ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura.

Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää vapaaehtoista opiskelu- ja harrastustoimintaa sekä kehittää opiskelun ja opetuksen sisältöön ja menetelmiin kohdistuvaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää ja koordinoi peruskoulun yläluokkien ja lukion sekä muun toisen asteen nuorille tarkoitettuja kesälukioita, ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille tarkoitettuja suomen kielen ja kulttuurin
kursseja sekä Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille tarkoitettuja oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja.

Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.

3 § Jäsenet

Seuran varsinaisia, äänioikeutettuja jäseniä ovat seuran kokouksen hyväksymät oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran toiminnan tarkoituksen ja jotka seuran varsinainen kokous vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta
seuran hallitukselle jätetyn anomuksen perusteella hyväksyy.

Seuran kannatusjäseneksi ilman äänioikeutta voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka taloudellisesti tai muulla tavalla haluaa tukea seuran toimintaa.

Jäsen on vapaa jäsenyydestään, kun eroilmoitus jätetään kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitetaan seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä mikäli tämä ei toimi seuran sääntöihin kirjattujen tarkoitusperiaatteiden mukaisesti tai aiheuttaa seuralle taloudellista vahinkoa. Erottamisesta ilmoitetaan aina kirjallisella seuran  sääntömääräisen kokouksen päätöksellä.

Seuran hallitus voi kutsua kunniajäseniksi seuran toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

4 § Seuran kokoukset

Ylintä päätäntävaltaa käyttävät seuran kokoukset. Varsinaisia kokouksia on yksi: seuran vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Seuran ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää tai mikäli hallitus muuten katsoo sen tarpeelliseksi.

Seuran kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus jäsenillä ja äänioikeus seuran varsinaisilla, jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 13 §:ssä mainituista asioista päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Varsinaiset ja kannattavat yhteisöjäsenet valitsevat edustajikseen seuran kokouksiin yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.

Kutsu seuran kokouksiin on jätettävä jäsenille osoitettuna postin kuljetettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat.

5 § Vuosikokouksessa

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat
3) esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä vahvistetaan tilinpäätös
4) esitetään tilintarkastajain kertomus ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
6) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa tilivuotta varten
7) hyväksytään talousarvio seuraavaa tilivuotta varten
8) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten sijalle
9) valitaan enintään kaksi Kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja heille varamies
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja jäsenten kokouksessa
esittämät asiat.

6 § Seuran hallitus

Seuran toimeenpanovaltaa käyttää vuosikouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä ja 10 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on läsnä.

Hallitus ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

Puheenjohtajan toimikausi on kolme (3) vuotta ja sama henkilö voidaan valita korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta ja sama henkilö voidaan valita korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Muista varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet, aluksi
arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen tehtävänä on
1) ohjata ja valvoa seuran toimintaa
2) huolehtia seuran taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta
3) valmistella ja kutsua koolle seuran kokoukset
4) huolehtia seuran kokousten päätösten toimeenpanosta
5) esitellä jäseneksiliittymisanomukset ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä
6) vahvistaa näissä säännöissä mainitut ohjesäännöt
7) ottaa seuralle tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on
1) johtaa seuran ja sen toimiston toimintaa
2) kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
3) edustaa seuraa hallituksen päätösten mukaisesti.

7 § Toimihenkilöt

Käytännön asioiden hoitoa varten seuralla on toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

8 § Ohjesäännöt

Seuran henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä eri elinten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään toimintaohjesäännöissä.

Toimintaohjesäännöt ja muut tarpeelliset ohjesäännöt vahvistaa hallitus.

9 § Jäsenmaksu

Seuran jäsenet suorittavat vuosikokouksen päätöksen mukaisen jäsenmaksun.
Jäsenmaksua ei peritä seuran kunniajäseniltä.

10 § Talous

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän seuran toimihenkilön kanssa.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös tulee voimaan, jos kokouskutsussa mainitun muutos- tai purkamisehdotuksen puolesta on annettu kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänivaltaisten edustajien äänistä.

Purkamisesta päättävässä kokouksessa on päätettävä myös jäljelle jäävän omaisuuden luovuttamisesta näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuja päämääriä edistävään toimintaan.

13 § Sääntöjen voimaan astuminen

Nämä säännöt astuvat voimaan sen jälkeen kun seuran sääntömääräinen kokous on ne hyväksynyt ja Yhdistysrekisteri on ne vahvistanut.

Nämä säännöt korvaavat voimaan astuessaan seuran vanhat voimassa olevat säännöt.